Цел на проекта

Целта на този проект е да се повиши квалификацията на 11 педагози от ПЕГ „Екзарх Йосиф I – Ловеч, чрез  участие в пет прецизно подбрани  международни  курсове, чиито образователни програми  нямат еквивалент на национално ниво.  С придобитите нови знания, компетентности и „меки умения“, тези млади учители и техните ментори  ще се превърнат в двигателя на иновации в нашето училище.

След щателно проучване на актуалните проблеми в областта на образованието и задълбочен анализ на предстоящите предизвикателства, въведени с Новия образователен закон в България, ръководството на училището инициира обществени дебати и срещи с различни заинтересовани страни, за да се вземат под внимание становищата на основните участници в образователната парадигма – ученици, родители и учители.

За постигане на основните проектни цели, ние избрахме курсове, групирани около три основни теми: подобряване на езиковите умения в обучението по предмет на чужд език; приемане на нови методи на изграждане на комуникационни умения на английски, немски, френски и испански език чрез ИКТ инструменти; нови подходи за укрепване на лидерски умения и разработване на добри презентационни техники.

При всяко обучение, трябва да бъдат взети под внимание резултатите от него: знания, умения, емоции, нагласи и умения. За да се повиши потенциалът за въздействие от настоящия проект,  училищното ръководство направи внимателен анализ на различните компетентности необходими за формирането на модерната визия на нашата организация, които оформиха обосновката на проекта и повлияха на избора на конкретни участници. След прозрачнa процедура по селекция ,  бяха одобрени единадесет педагози , които са представители на всички методични обединения и притежават необходимите качества и мотивация за успешно реализиране на проектните дейности.

За да постигнем целите си, ние ще използваме проектния метод, междупредметния образователен метод и  ученето чрез решаване на проблеми. Също така ще приложим реципрочния майевтичен подход, който представлява нов начин на обучение, базирано на валоризацията на индивидуалната и груповата креативност и дава възможност за откриване на приоритетни  интереси и свободно изразяване на мнение на базата на личен опит. Тези иновативни подходи ще засилят основните аспекти на модерното образование: глобално гражданство, културно, религиозно и езиково многообразие, човешки права, борба с предразсъдъците, медийна грамотност.

В съответствие със стратегия 2020 на ЕК, новият български образователен закон предвижда радикална промяна на стереотипите и съществуващите практики за поставяне на учителя в центъра навнимание. Като непредубедени, гъвкави и мислещи извън шаблона професионалисти, ние решихме да не губим ценно време, а веднага да реагирамe като предприемем  добре планирани действия.

Участниците в този проект са твърдо убедени, че само чрез непрекъсната квалификация и учене през целия живот, учителите биха могли да приложат иновативни методи и инструменти в ежедневната си работа, за да бъдат модели за подражание на своите взискателни ученици от ХХI век. Няма друго РЕШЕНИЕ, както подсказва акронимът на проекта.

solution Програма „Еразъм+ ”, КД1
Сектор: „Училищно образование“
„РЕШИТЕЛНИ, ЕНЕРГИЧНИ, ИНОВАТИВНИ, ЕМБЛЕМАТИЧНИ“
Р.Е.Ш.Е.Н.И.Е
2017-1-BG01-KA101-036051
peg eu_flag